Ordensreglement for fyrtårn tommerup

Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og træning forbudt.


Bruger er erstatningspligtig overfor beskadigede genstande uden for de anviste træningslokaler og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i Fyrtårn Tommerup.

Hallernes gulve må under idrætstræning aldrig betrædes med fodtøj, der har været benyttet udendørs, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper, samt fodtøj med såler som smitter af.

Tobaksrygning er forbudt overalt i Fyrtårn Tommerup indendørs lokaliteter.

Nøddøre må kun bruges i tilfælde af ulykke.

Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm eller skruer eller lignende, før der er indhentet tilladelse fra Fyrtårn Tommerups centerchef.

Alt affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve.

Flasker /glas må ikke medbringes i hallerne eller i omklædningsrummene. Medbragt mad- og drikkevarer må ikke indtages i centeret. Mad og drikkevarer kan kun købes i Café Fyrtårn.

Ved brug af opstillet computer/egen medbragt computer, IPAD, telefon eller lign. er det forbudt at se og surfe efter billeder/videoer af pornografisk og voldelig karakter.

Man må ikke færdes i Fyrtårn Tommerup efter kl. 22.00 (undtaget er dog Fyrtårn Tommerups overnattende gæster, samt efter dispensation givet af Fyrtårn Tommerups centerchef). Centeret åbner igen kl. 06.00.

Tavlerne ved hoveddøren er forbeholdt foreninger og private, der har en aktivitet eller et arrangement, de vil reklamere for.

Kæledyr må ikke medbringes på værelserne i Fyrtårn Tommerup.

Cykler, løbehjul og rulleskøjter må ikke benyttes på gulvene i Fyrtårn Tommerup

I særtilfælde kan der dispenseres fra ovenstående reglement, - dog kun efter forudgående aftale med Centerchefen.

Alle brugere, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Fyrtårn Tommerups daglige ledelse (Centerchef eller personale).
Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt har Fyrtårn Tommerups ledelse ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Fyrtårn Tommerup.

Vagttelefonen (51 53 85 82) kan – i nødstilfælde - kontaktes udenfor centerets normale åbningstider.

UA-43352545-2